Password và địa chỉ mặc định của một số loại Modem

Password và địa chỉ mặc định của một số loại Modem

323 lượt - 29-11-2014

Password và địa chỉ mặc định của một số loại Modem thường gặp

Modem Planet 3100 : http://10.0.0.2
User: admin Pass: epicrouter

Modem Cnet DNAC804: http://10.0.0.2
User: admin Pass: epicrouter

Modem Zoom: http://10.0.0.2
User: admin Pass: zoomadsl

Modem Zyxel : http://192.168.1.1
User: admin Pass: 1234

Conexant x3/x4 : http://10.0.0.2
User: admin Pass: zoomadsl

Aztech DSL 305EU/305E 
http://10.0.0.2
User: admin Pass:

Modem Planet ADSL http://10.0.0.2
User : admin Pass : epicrouter

Huawei và SMARTLINK http://192.168.1.1
User : admin Pass: admin

Modem POSTEF http://192.168.1.1
User :postef Pass :postef

Speed Com++ http://10.0.0.2
User : admin Pass : conexant

Billion ADSL Router : http://192.168.1.254
User : admin Pass : password

Micronet ADSL Router : http://10.0.0.2
User : admin Pass : epicrouter

Prolink ADSL Rounter : http://10.0.0.2
User : admin Pass : password

Draytek ADSL Router http://192.168.1.1
User : none (để trống) Pass: none (để trống)

D-Link: http://192.168.1.1
User: admin Pass: admin

SIEMENS http://192.168.1.1
user:admin pass :admin

LinkPro http://192.168.1.1 Or http://10.0.0.2
user : admin pass : epicrouter

MotoFax http://10.0.0.2
User:Admin Pass:conexant

SpeedStream 5100 http://192.168.254.254
user : username Pass : password

TP-Link Router : http://10.0.0.2
User: admin pass: admin
User: root pass: root

TENDA http://192.168.1.1
User: root pass: root

Tin liên quan